ANNONS

“Den här budgeten tar flera kliv mot vår vision om att vara en välkomnande kommun med trygghet, engagemang och framtidstro”, säger kommunalrådet Fredrik Rönning.
Foto: Veronica Rigtorp

Stärkt ekonomi möjliggör stora välfärdssatsningar

Budget med stora välfärdssatsningar i Smedjebackens kommun. Vad väntar på andra sidan årsskiftet i Smedjebacken? Kommunalrådet Fredrik Rönning berättar om satsningarna i kommunens budge.

– Smedjebackens kommun har stark ekonomi tack vare bra kostnadskontroll och generösa statsbidrag, vilket innebär att vi kan lägga en expansiv budget för år 2021, säger Fredrik Rönning.
Under våren kommer Strandängens förskola att startas. Dit flyttar sex avdelningar som idag är i tillfälliga lokaler. Sedan kommer ytterligare två avdelningar att startas upp för barn i kommunen.

Under hösten öppnas LSS-boendet på Kyrkgatan stå klart för inflyttning. Det blir ett serviceboende med tio lägenheter, där fler människor kommer att få möjligheten till en egen lägenhet i kommunen.
– Den största satsningen när det gäller välfärden under nästa år är en äldreomsorgssatsning, där kommunen tillsammans med statliga medel kommer både att utbilda fler undersköterskor, och ha möjlighet att utöka bemanningen inom vår äldreomsorg. Ett väldigt viktigt steg för att ytterligare stärka kvalitén i äldreomsorgen, berättar Fredrik Rönning.
– Den här budgeten tar flera kliv mot vår vision om att vara en välkomnande kommun med trygghet, engagemang och framtidstro, avslutar kommunalrådet Fredrik Rönning.

Så här ser Kommunfullmäktiges mål ut:
En översyn av målstrukturen gjordes inför budget 2020, målen är uppdelade under tre perspektiv; hållbarhet, utveckling och effektivitet.
Hållbarhet
Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.
En ekokommun i framkant
Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.
Utveckling
Hög sysselsättning
Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.
Attraktivt boende
Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.
Effektivitet
Bra ekonomi
Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar.
Bra verksamhet
Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.
Källa: Smedjebackens kommun.se

Budget och folkmängd
Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om kommande års budget och plan för de närmaste två åren.
I budgeten finns beskrivet hur pengarna är fördelade och vilka mål som verksamheterna arbetar mot samt vilka områden som prioriteras. Det beskrivs också vilka satsningar, investeringar som kommer att göras under året som kommer.
Den 30 juni 2020 var 10 862 personer folkbokförda i Smedjebackens kommun, vilket är en minskning med 32 personer sedan årsskiftet. Det är antalet invånare per den 1 november 2020 som utgör grunden för kommunens skatteintäkter 2021. Underlaget för budget 2021, plan 2022-2023 är 10 800 personer.

Källa: Smedjebackens kommun.se

Vision:
Smedjebackens kommun ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.
Källa: Smedjebackens kommun.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS