ANNONS

Insektshotellet byggs i SSABs 600 meter långa och åtta meter höga bullervall på Svavelgärdet som byggdes klar 2017 som bullerskydd för Barkargärdet.
Foto: Bo Joffer

SSAB och kommunen bygger världens största insektshotell – 600 meter långt

BORLÄNGE. SSAB och Borlänge kommun bygger världens största insektshotell i den 600 meter långa och åtta meter höga bullervallen.

Det fanns en tid i Borlänges historia som var mörk av sot. När metallurgin i Domnarvets Järnverk fanns kvar så spyddes så mycket rök och föroreningar ut från järnmalmssmältningen att gran- och tallskogen i Islingbyholen dog ut.
Det har nu gått mer än 40 år sedan dess och naturen håller på att återhämta sig, nu är det ett myller av biologisk mångfald, förutom gran och tall som tagit över.
SSAB och kommunen började samarbeta för några år sedan och det ledde till anläggandets av Islingbyholens sagostig – en oas nästan med grillplats och naturupplevelser med hackspettar, fladdermöss och massor av insekter och andra småkryp lever och frodas på Islingbyholen där asparna vekar trivas extra bra.
– Det var för två år sedan, minnas Anna Östlund, kommunikatör på SSAB Borlänge och i diskussionerna mellan kommunbiologerna och SSAB så föreslog kommunbiologen Matilda Elgerud att man skulle gå vidare och göra något av bullervallen på svavelgärdet, öster om SSAB Borlänge – ett insektshotell.
Det började man med i somras, nu har hotellets första gäster flyttat in och gått i vinterdvala.
Kommunens biolog Matilda Elgerud, berättar att man under sommaren gjort en inventering och funnit många arter, se faktarutan.
– Kommunen jobbar aktivt för att bevara och gynna biologisk mångfald på olika sätt, dvs vi jobbar för att levande djur, växter och svampar ska få finnas och må bra. Det gör vi för att människor behöver dessa arter för att överleva. Människan har påverkat världen drastiskt och många arter dör för att deras boplatser och mat förstörs och försvinner.
– En åtgärd för att gynna de insektsarter som lever nu och som pollinerar vilda växter, är att göra boplatser och matplatser åt dem. Insektshotell kan skapas på mindre ytor och med mindre material, så vi hoppas att det sammanlagt över bullervallen kan bli Sveriges största insektshotell. Växt-restauranger med mycket nektar och pollen som har öppet från vår till höst ska också finnas mellan hotellen, hoppas Matilda Elgerud.
Det som gör att bullervallen passar så bra som insektshotell är placeringen i sydostlig riktning och storleken.

 

Anna Östlund och Lotta Sund tycker just nu att det inte ser mycket ut för världen ännu men just sådana här lokaler som består av en blandning av sand, gamla döda träd och stenar är perfekta för pollinatörer men även skalbaggar att leva och bo.

För att öka möjligheterna för både vildbin och steklar som hör till pollinatörerna att bosätta sig här har en första lokal skapats.
– Det ser inte mycket ut för världen ännu men just sådana här lokaler som består av en blandning av sand, gamla döda träd och stenar är perfekta för pollinatörer men även skalbaggar att leva och bo på, säger Jenny Sund.
Veden har SSAB genom åren lagt upp intill bortre änden av bullervallen mot Islingbyholen.
Över tjugo olika örter identifierade kommunbiologerna innan hotellet började byggas.
– Men de fann också mindre bra saker, invasiva arter som lupiner, kanadensiskt gullris och gräs, berättar Anna Östlund som berättar att om man bara hunnit så hade man redan i år också spridit fröer på ängsblommor istället för allt gräs som vuxit sig för starkt på bullervallen.
Kommande steg är att anlägga ytterligare en lokal för pollinatörerna och ett par stycken blottor där man tar bort grässvål för att ta fram jorden och se om det kan bidra till att fler av de goda örterna och växterna kan sprida sig.
– Vi planerar även att sätta upp skyltar med information om insekter och örter som finns men även att besökare ska förstå varför det ser ut som det gör, säger äger Anna och Jenny, och ett par skyltar har redan kommit på plats.

“Här bygger SSAB i samarbete med Borlänge kommun insektshotell”

 

“MATERIAL TILL INSEKTSHOTELL” står det vid en stenblandad grushög

– Insektshotellet passar perfekt in i det program SSAB har tillsammans med 2047 Science Center för årskurs sex.
– Det här ett projekt som kommer att pågå under många år och som kommer att utvecklas under tidens gång, säger Anna Östlund och Jenny Sund.
Bullervallen byggdes för att dämpa störande buller från SSABs industriområde för de närboende i främst Barkargärdet. Den sista etappen blev klar så sent som 2017 och hela vallen är idag 600 meter lång, 39 meter bred i foten och åtta meter hög och slingrar sig från SSABs östra port till Islingbyholen.

FAKTA Rikt växtliv på bullervallen
Dessa växter identifierades under sommarens inventering;
alsikeklöver, backtrav, baldersbrå, besksöta, blåeld, daggkåpa, ekorrkorn, engelskt rajgräs, foderlosta, färgkulla, förgätmigej, groblad, gråbo, gråfibbla, grässtjärnblomma, gulsporre, gulvial, humlelusern, jordreva, kanadabinka, kanadensiskt gullris, klofibbla, knölklocka, knölsyska, krustistel, kråkvicker, kungsljus, käringtand, lomme, lupin, malva, mjölkört, norsk fingerört, nysört, nässla, pipdån, prästkrage, renfana, rödblära, rödklint, rödklöver, röllika, skräppa, smörblomma, sommargyllen, stormåra, sötväppling, taggsallat, taklosta, teveronika, tussilago, törel, ullig kardborre, vitklöver, vägtistel, åkertistel, äkta johannesört, ängshaverrot, ängsklocka och därtill rönn, lönn, hagtorn, äkta fläder, sälg, björk, tall och silverbuske.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS