Sjupunktsprogram för Borlänges lärare

Under totalt cirka 70 år har Borlänges skolor styrts av Socialdemokraterna. Resultatet enligt SKL:s öppna jämförelser är förskräckande.

De senaste åren är Borlänges placering av 290 kommuner enligt följande, år 2014: 220, år 2015: 207, år 2016: 223, och år 2017: 226, även lärarförbundets jämförelser stärker bilden där Borlänge är på plats 286.
Nästa mandatperiods stora utmaning blir att vända elevresultaten.

Ibland höjs röster för att politiken inte ska lägga sig i skolans vardag, men när Borlänges resultat har fastnat på en lägsta nivå i nationella jämförelser behöver politiken styra mot det som, enligt den samlade kunskapen på området, ger högre resultat.
Lärarna ska ägna sig åt yrkets kärnverksamhet dvs kunskapsuppdraget.

Det måste vara möjligt för alla lärare att utvecklas i sitt yrke och göra karriär genom att undervisa. Satsningar på lärarnas ämneskunskaper, på kunskapsintensiva läromedel och på rigorös fortbildning i ämnet – som vi moderater förespråkar – kan inte ersättas av ny teknik. Digitaliseringen är ett bra komplement, om den styrs utifrån gedigna ämneskunskaper. Saknas en kunskapsstrategi och gediget ämnesinnehåll blir satsningen ineffektiv och i värsta fall kunskapsförstörande.
För att stärka skolan i Borlänge behöver kompetensutvecklingen hos Borlänges lärare reformeras så att innehållet bygger på rigorös forskning. Alla lärare behöver en verktygslåda av undervisningsmetoder samt veta i vilken ordning som metoderna ska tillämpas för att så många elever som möjligt ska lära sig så mycket som möjligt (effektiv undervisning). Lärarna ska även utbildas i hur evidens säkerställs.

Vi Moderater vill att skolan i Borlänge antar ett sjupunktsprogram för att stärka alla lärare. Syftet är att lärarna ska få mer tid att förbereda och utveckla sin undervisning så att elevresultaten höjs. Satsningen baseras på aktuell forskning vid Oxfords universitet och kommer förhoppningsvis att ligga till grund för fler framtida nationella reformer.

• Lärarnas administrativa börda minskas genom att akademiskt skolade lärarassistenter anställs på varje skola – även lärare som snart är behöriga och legitimerade. Lärarassistenter ska exempelvis arbeta som elevmentorer, med elevernas studieplaneringar och med elevernas sociala fostran (ordning och reda) på lektionstid och under raster. Lärarna ska inte arbeta som rastvakter.

• Lärarnas mötestid reduceras genom färre och effektivare möten. Rektorerna och lärarna arbetar tillsammans för att göra arbetsveckan så effektiv som möjligt. På så vis frigörs tid till förberedelser och utveckling av undervisningen.

• Fler karriärtjänster införs med tydliga uppdragsbeskrivningar. Därmed blir det möjligt för alla lärare att göra karriär och utvecklas i sitt yrke genom att undervisa. All löneutveckling och alla karriärtjänster vilar på saklig grund.

• Komplexa verksamheter kräver komplexa stödfunktioner. Lärarnas och rektorernas analysarbete underlättas genom inrättandet av en ny central analysenhet för alla skolformer, som bland annat snabbt tar fram relevant statistik och förklarar elevernas prestationer. Analysenheten stödjer och avlastar skolorna på uppdrag av huvudmannen, exempelvis genom att ansvara för att nationella prov rättas centralt (se nedan).

• Lärarnas fortbildning förbättras och ämneskonferenserna utvecklas så att varje ämne hamnar i fokus. Lärarna erbjuds gedigen fortbildning i ett vetenskapligt förhållningssätt, projektledning och hur skolans undervisningsmetoder kan evidenssäkras på samma sätt som inom sjukvården. En central analysenhet, enligt ovan, handleder all skolutveckling och säkerställer att all skolutveckling sker utifrån rigorös forskning, denna bör även samverka övergripande med Borlänges friskolor.

• Central rättning av nationella prov införs etappvis. Ämnen som är svårbedömda, som till exempel svenska, prioriteras redan 2018–19. Därefter expanderas systemet utifrån de erfarenheter som görs.

• Rollfördelningen rektor–lärare–elev–vårdnadshavare tydliggörs av varje skola så att alla vet vad de kan förvänta sig av varandra. Exempelvis får vårdnadshavare information om hur de på bästa sätt kan stödja sina barns skolarbete.

Moderaterna erbjuder ett ledarskap för höjda elevresultat och omfattande lärarsatsningar. Redan hösten 2018 kan lärarnas arbetsmiljö förbättras, då väljarna bestämmer vilka som ska styra Borlänge.

Agneta Nyvall (M) Oppositionsråd
Marianne Hagfeldt, Robert Hellström, Jimmy Pasanen, Irene Widlund Bjurman
Moderater i Barn- och bildningsnämnden

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.
Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.
Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.