ANNONS

Mats Nilsson (S) och Hans Johansson (C) kommer att fortsätta att styra Säter även under den kommande mandatperioden. En av utmaningarna är ekonomin och att fortsatt ha den i balans.
Foto: Mikael Eriksson

Samarbetar för att leda Säter framåt

SÄTER. De kommer från två olika ideologiska sidor men de möts i den gemensamma nämnaren Säters bästa. När Mats Nilsson (S) och Hans Johansson (C) ånyo axlar ansvaret att styra Säter.

Tillsammans arbetar Mats Nilsson (S) och Hans Johansson (C) med att förena de två partiernas program för Säter så de ska få en gemensam politisk plattform att jobba utifrån.
De har fördelat de politiska uppdragen mellan sig och de två partierna. Mats Nilsson kommer att vara kommunalråd på heltid. Hans Johansson kommer att dela sin tid mellan att vara kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller övriga ordförandeuppdrag kommer (S) att hålla i klubban i barn- och utbildningsnämnden samt kulturnämnden. (C) får förutom samhällsbyggnadsnämnden hålla i ordningen för socialnämnden samt miljö- och byggnämnden.

Det strategiska målet är att år 2030 ska Säter ha 12 000 invånare, ökningstakten ska ligga på runt 60 personer årligen.
– Vi måste se hela Säters kommun, och vi ska fokusera på möjligheter och styrkor som finns i hela kommunen, säger Hans Johansson.
De vill knyta samman Säterdalen med kulturstaden Säter och Ljustern. De pekar på att Säter består av så många olika delar: landsbygd, skogsbygd och kulturstaden.
– Allt ligger så nära, säger Hans Johansson.
Han syftar på närheten till såväl Mälardalen och Stockholm som till Falun/Borlänge. Men även att det inom kommunen är nära till allt.

Arbetet med att utveckla Säter som besöksmål ska fortsätta och just detta med att få samman Säterdalen med kulturstaden Säter. Hans Johansson pratar om cykling att det är något som är på frammarsch.
– Där finns en stor potential, säger han.
Natur, kultur och outdoor är områden som Säter satsar på.
När det gäller kopplingen mellan Säterdalen och staden så kommer det att krävas en del arbeten framöver. Detta då Trafikverket ska förlänga dubbelspåret förbi Säter.
– Det kommer att innebär en stor förändring av stadsbilden, säger Mats Nilsson.

Den övergång som idag finns vid infarten mot Säterdalen ska stängas och tunneln för gång- och cykeltrafik under riksvägen ska förlängas in under järnvägen. Hans Johansson säger att tunneln måste upplevas som trygg och att den ska vara tillgänglig.
– Här behöver vi tänka till på hur det ska utformas, säger han.
Även genom Gustafs kommer arbetet med dubbelspåret att märkas. Morbyvägen ska stängas för fordonstrafik och en gång- och cykeltunnel byggas under järnvägen.
Byggstarten är planerad att ske 2019 eller 2020 och vara klart under mandatperioden.

En av utmaningarna är att få fram mark till bostadsbyggande och företag som vill utvecklas eller etablera sig. Mats Nilsson konstaterar att efterfrågan på tomtmark till bostäder är stor. För att möta det stora behovet så har kommunstyrelsen fått mandat att upp till tio miljoner kronor kan användas till strategiska markköp.
– Det handlar inte om köp för de kommande fyra åren utan köp på längre sikt, säger Mats Nilsson.
Men det handlar även om att kommunen ska hinna med och göra klart med detaljplaner så marken ska vara byggklar.

Det som Säterborna kommer att märka av den närmast tiden är det nya särskilda boende med 70 platser som ska byggas i Säters stad.
– Det är en stor investering, säger Mats Nilsson.
Byggstarten är planerad till 2019 och byggtiden beräknas bli två år.
En annan stor investering är den som Säterbostäder gör i kvarteret Liljan där 74 nya lägenheter ska byggas.
Mats Nilsson säger att Säterbostäder har legat på en uthyrningsgrad på 99 procent och behovet av bostäder är stort.
Att Säter är attraktiv som bostadsort vidimeras av att fler privata aktörer visat intresse att bygga bostäder. Målet är att under den kommande mandatperioden ska bostadsbristen byggas bort.

Den fortsatta utbyggnaden av fiber är också viktig.
– Vi måste hålla en takt som är rimlig, säger Mats Nilsson.
Kommunen svara för det ortssammanbindande nätet medan det är upp till byarna och privata aktörer att bygga accessnätet.
Just nu pågår arbetet med Norbosträckan, och där är man klar till runt 70 procent. Cirka 65 procent av hushållen i Säter har i dagsläget fiber i sin närhet, när det är fullt utbyggt ska siffran vara 98 procent. Hans Johansson säger att målsättningen är att samtliga Säterbor ska ha en bredbandsuppkoppling så man kan del av den nya tekniken. Han säger vidare att det finns olika typer av lösningar men att det ska vara tillräckligt bra.

Säter har tappat positioner i rankningen av företagsklimatet. En satsning har gjorts på en lotsfunktion som ska underlätta för företagen vid myndighetskontakter.
– Vi har ett talesätt, det ska vara lätt att göra rätt i Säter, säger Mats Nilsson.
De vill ha en bra dialog med näringslivet och att det ska finnas en förståelse mellan medborgare, näringsliv och kommunen.

Efter att stora investeringar gjorts i Enbacka och Stora Skedvi skolor är turen nu kommen till skolan i Säter. Här planeras det för nya skollokaler.
– Vi ska ha de bästa skollokalerna, säger Mats Nilsson.
Både Mats Nilsson och Hans Johansson gläder sig åt att elevernas resultat har förbättrats.
– Vi är på rätt väg, säger Hans Johansson.
Satsningen på skolan har gjort att Säter i en tid när utbudet av behöriga lärare är begränsat ändå lyckats locka till sig lärare. Enbacka skola har 100 procent behöriga lärare. Målsättningen är att samtliga skolor ska nå dit.

Säters ekonomi är stabil. För 2018 visar prognosen att budgeten kommer att hålla. Och även framöver ska målet på ett överskott på två procent kunna nås och ekonomin vara i balans. Mats Nilsson säger att det är nödvändigt för att kunna klara av de investeringar som krävs.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 42 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS