ANNONS

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning och kommunstyrelsens vice ordförande Ingemar Hellström information från senaste sammanträdet innehöll pengar till både sommarkul och byutveckling.
Foto: Veronica Rigtorp

Överskott gynnar byutveckling och sommarkul

SMEDJEBACKEN. Bokslutsresultat för 2020 gav ett överskott på 6,5 miljoner kronor, meddelades efter senaste kommunstyrelsemötet. Där informerades också om pengar till både sommarkul, byföreningar och sommarjobb.

Efter kommunstyrelsens senaste sammanträde kunde kommunalrådet Fredrik Rönning (S) berätta att förra årets bokslutsresultat var bättre än det som var budgeterat för. Vilket gav ett överskott på 6,5 miljoner kronor.
– Detta främst genom två specifika delar. Nämnderna har varit duktiga på att hålla budgetramarna, samt statens generella statsbidrag med bland annat kompensation för coronarelativa kostnader.
Om kommunalrådet var nöjd med överskottet, lät han vara osagt.
– Meningen är ju inte att vi ska gå plus, men visst är det tillfredsställande att nämnderna håller budget. Det gör ju att vi kan dela ut mer framöver.

Revisorerna ska också titta på bokslutet, men detta brukar mestadels vara en formalitet.
Ett annat ärende på dagordningen var äskande om två miljoner kronor för
stödresurser till skolan. En enig kommunstyrelse återremitterade äskandet, då underlaget var för tunt.
Pågående arbete med granskningshandlingar gällande detaljplan för vattenpark godkändes. Kommunstyrelsens vice ordförande Ingemar Hellström redogjorde för ärendet:
– Trafikverket har kommit med nya krav som kräver undersökningar av uppfrysningar, sättningar, flödesberäkningar med mera.
Syftet med vattenparkens detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det använda renat avloppsvatten som i dag går ut till recipient från reningsverket. Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning samt att säkerställa användningen.

Våtmarken ska så småningom implementeras i reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för reningsverket söks.
Förslaget bygger på att ett system skapas med inledande ”torra våtmarker” (översilningsängar) väster om väg 635 till vilka vattnet pulsas ut vartefter det samlas upp och leds till permanent vattenfyllda områden, ”blöta våtmarker”, dammar med varierande djup.
I vattenparken kommer avloppsvatten, efter att det renats i reningsverket, renas en extra gång genom naturens eget reningssystem innan det släpps vidare. Där hoppas man också kunna få bort mer medicinrester, vilket Ingemar Hellström är övertygad om att det kommer att komma krav på från statligt håll, inom en snar framtid.

När det gällde punkten Byutvecklingsmedel för 2021, var kommunstyrelsens beslut att anslå 500 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandemedel 2021 för att användas till föreningar för byutveckling enligt fastställda kriterier.
– Förra året var det 18 byföreningar som delade på pengarna. Byarna är jätteviktiga i kommunen, kommenterar Ingemar Hellström.
Kommunens byföreningar, och andra ideella föreningar i byarna, kännetecknas av ett stort engagemang där mycket ideell tid, medel och kraft läggs ned i olika projekt.

Projekt som består av allt från renovering och upprustning av bystugor och gemensamma ytor, badplatser till vandringsleder och fiske. Föreningarna med dess medlemmar är de som känner sin by och närmiljö bäst och vet vilka behov som finns av investering för att skapa utveckling och en trivsammare miljö.
För att stötta föreningarnas utvecklingsarbete infördes 2019 medel för byutveckling. 500 000 kronor avsattes och föreningarna kunde söka medel för sina olika utvecklingsprojekt enligt uppsatta riktlinjer. Under 2020 utfördes liknande projekt och erfarenheterna från det är mycket goda.
Medel för byutveckling ska vara enkelt för föreningarna att ansöka om, där ansökan ska innehålla en kort projektbeskrivning, kalkyl samt underskrift av föreningens ordförande och sändas in till fritidschef. Ansökningar upp till 20 000 kronor bedöms och beslutats sedan av näringslivschef och fritidschef.
Ansökningar för belopp högre än 20 000 kronor beslutats av samhällsbyggnadsutskottet.

Ansökningsförfarande och prioriteringar av projekt bedöms enligt kriterierna:
Medfinansiering av större projekt där annan aktör är medfinansiär.
Nytänkande och stärkt investering och verksamhet.
Samhällsnytta (medlemmar, medborgare och besökare).
Sysselsättning.

Sommarkul 2021 går inte heller lottlösa. Hela 250 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att finansiera lovaktiviteter 2021 inklusive lön till fritidsledare juni–augusti.
– Jag tror det kommer statliga medel, men kommer det inte så tar vi egna medel, förkunnar Fredrik Rönning.
Under sommaren 2020 genomfördes Sommarkul för kommunens barn och unga.
Med det goda utfallet av aktiviteter och deltagande så hoppas fritidsavdelningen att Sommarkul ska kunna planeras in även under 2021.
I Sommarkul ska inflytande och delaktighet samt ungas hälsa prioriteras och i och med Sommarkul så nås många mål i handlingsplanen för kommunens barn och unga. Speciellt viktigt är detta under sommaren 2021, då pandemin gör att fler ska semestra hemma.

Syftet med Sommarkul 2021:
Ett koncept med sommarlovsaktiviteter som under år 2021 löper från skolavslutning till Augustifesten och innefatta en massa skoj för sommarlovslediga barn och unga.
Sommarkul ska ledas av en fritidsledare som till sin hjälp har feriearbetare. Feriearbetarna ska medverka och leda lovaktiviteterna, i samråd med fritidsledare. De ska delge sina intressen, kunskaper och erfarenheter och vara goda förebilder för barn och unga.
Fritidsledare ska tillsammans med feriearbetare, föreningar och andra aktörer planera och utföra aktiviteter utomhus vid olika anläggningar såsom idrottsplatser, badplatser, hamnen, utegym och Söderbärkeparken.
Sommarkul ska vara ambulerande och utgå från Herosfältet i Smedjebacken och Folkets Hus i Söderbärke.
Sommarkul ska ha ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt inom områdena kultur och fritid.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS