Oppositionen i Norberg samlar sig efter upphandlingsskandalen

Ur Annonsbladet vecka 43
Ur Annonsbladet v 43
Foto:
NORBERG. Nu gör Partiet för Norbergs Framtid och Sverigedemokraterna gemensam sak med Demokraterna i Norberg (DiN) i ifrågasättandet av kommunchefen.

I en skrivelse till kommunstyrelsen skriver den borgerliga oppositionen:

“Vi ser att det finns uppenbara brister i socialförvaltningens och kommunledningens
ledarskap. Vi kan inte förhålla oss till spekulativ information som vi själva inte inhämtat, däremot ser vi med tillförsikt fram emot ärenden som har kommit myndigheter (Arbetsmiljöverket, konkurrensverket, JO-anmälan, IVO-anmälan) tillhanda, skriver Anna Kramer (M), Liane Blom (L) och Mattias Björlestrand (C).

Ur Annonsbladet vecka 45

‘Enligt protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskott så yrkade Johanna Odö (S) med stöd av Karin Hurtig (V) och Jimmy Fredriksson (S) för fortsatt förtroende för kommunchefen, att kommunchefen har socialchefen på sin delegation och DiNs misstroendeförklaring mot kommunchef och socialchef läggs till handlingarna, vilket också blev utskottets beslut.
DiN, Partiet för Norbergs framtid och SD har gått samman om en mycket tydlig skrivelse där de vill vidta arbetsrättsliga åtgärder för att socialchefen omgående ska frånträda jobbet. Socialchefen påstås ha brutit mot lagen om offentlig upphandling, offentlighets och sekretesslagen, socialtjänstlagen och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v48

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

DALARNA. Dalamjölken med gårdsgaranti försvinner när Arla stänger Gefleortens mejeri. Bidragande till stängningen är att både mjölkbönder och Kavli valt Grådö som fortsätter satsa.
NORBERG."Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen ej säkerställer ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning)". Revisionen i ny rapport.
AVESTA. Nästa år får Avesta kommun en cykelplan med visioner fram till 2040.