ANNONS

Området är inte utpekat för handel

HEDEMORA. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att Henemoren är illa valt för en etablering av en dagligvarubutik. Bland annat för att kommunen inte har någon tomt klar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens chef Kenneth Berggren är förvånad över strategiutskottets beslutet.
– Området är inte utpekat som etableringsområde för handel, varken i översiktsplan eller utvecklingsplan, området kommer att kräva ett antal stora utredningar innan det går att avgöra lämpligheten, säger han.

I dagsläget finns ingen färdig tomt som kommunen kan sälja. Det kommer även att krävas en rad olika undersökningar innan man kommer så långt så man kan göra en detaljplaneändring än mindre vet om det går att bygga där.
– Beslutet blir motsägelsefullt, att först lämna pris på mark, utredningar och planändringar utan att ha ett uppdrag om ändring av detaljplan, säger Kenneth Berggren.

Det som måste göras är bland annat en trafikundersökning eftersom Gussarvsgatan redan är hårt trafikerad. Det kommer även att krävas en arkeologisk undersökning då området ligger inom fornminnesyta och innehåller stadslager från medeltiden. Vidare måste det säkerställas att Hönsan inte kommer att påverkas av dagvatten från området varför en dagvattenutredning måste göras.Kenneth Berggren säger att det är omfattande utredningar som kommer att bli kostsamma och tidskrävande. Han säger vidare att det är brukligt att exploatören får stå för dessa kostnader.

Summa summarum så ger det vid handen att det är omöjligt att ge ett pris på marken och även att säga vilka kostnader som det kommer att bli. I den tjänsteskrivelse som förvaltningen ställt samman skriver de bland annat att i översiktsplanen för Hedemora så utpekas Henemoren som ett viktigt grönt stråk samt att i direkt anslutning till området ligger Hägern 3 där befintlig detaljplan möjliggör bostadsbyggande. Vidare så skriver förvaltningen att området som utpekats för denna etablering inte har varit aktuellt för handelsverksamhet utan utvecklingsplanen förordar etablering i centrumstråket och bostadsbyggande i det föreslagna området.

I den handelsutredning som gjorts och som presenterats pekades dock just detta område ut som ett av två områden som lämpliga för dagligvaruhandel. Utredningen slog dock fast att en lämplig storlek vore en närbutik. Det andra området som pekades ut och som sågs som mer lämpligt var Centrumgallerian i anslutning till Systembolaget.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 52 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS