ANNONS

Ludvika kommun har i dialog med kommunens medborgare fångat upp Fredriksbergsbornas önskemål om hur fabriksområdet ska kunna användas i framtiden. Önskemålen har tagits omhand i en utredning av hur området skulle kunna omformas med rivningsmaterial och täckmassor. Foto: Annonsbladet/Arkiv
Foto: Annonsbladets bildarkiv

Nytt område ska ta form i Fredriksberg

LUDVIKA/FREDRIKSBERG. Just nu pågår förberedande arbeten för att riva byggnader och sanera fabriksområdet i Fredriksberg.

Totalbudgeten är 35,5 miljoner kronor varav 11,8 miljoner kronor utgörs av kommunal medfinansiering. En utställning om projektet och hur området kan komma att se ut efter åtgärd, finnas på biblioteket i Fredriksberg, men också digitalt på Ludvika kommuns webbplats, några veckor framåt.
På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats under olika perioder. Byggnaderna på området är i mycket dåligt skick och fastigheten står idag utan ägare. Marken på delar av fabriksområdet är förorenad av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter.
År 2018 inledde Ludvika kommun ett exproprieringsförfarande för den herrelösa fabriksfastigheten. Expropriering är en process som gör det möjligt för kommunen att bli rättslig ägare för fastigheten vilket är en förutsättning för de planerade åtgärderna. Sveriges geologiska undersökning (SGU) fungerar som beställare och byggherre för rivningen och saneringen.
Ludvika kommun har i dialog med kommunens medborgare fångat upp Fredriksbergsbornas önskemål om hur fabriksområdet ska kunna användas i framtiden. Önskemålen har tagits omhand i en utredning av hur området skulle kunna omformas med rivningsmaterial och täckmassor. Kommunen kommer att titta vidare på möjligheten att anpassa täckningen för att i framtiden kunna anlägga ett motionsspår och på att bevara utvalda konstruktioner som berättar om platsens industrihistoria. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram ritningar och underlagshandlingar för upphandling av en rivningsentreprenad.
Saneringen bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna bekostas huvudsakligen av Ludvika kommun.
Hela projektet pågår fram till och med år 2021.

Veronica RigtorpNytt

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS