ANNONS

Ny taxa ska minska avfallet

BORLÄNGE. Borlänge kommuns nya avfallstaxa, ska få medborgarna att sortera bättre.

Borlänge kommuns mål är att Borlänge ska arbeta avfallsförebyggande för en hållbar avfallshantering.
– Tillväxten av avfall är två procent i riket och över fyra procent i Borlänge, berättar miljöingenjör Mikael Nilsson.

Avfallstaxan för kommuninnevånarna har länge varit oförändrad och bara indexreglerats. Tidigare taxor har avsetts att i första hand finansiera verksamheten och inte haft någon tydlig miljöstyrning.

I och med att en ny avfallsplan har arbetats fram, finns det behov av att anpassa taxans utformning efter de riktlinjer som finns i avfallsplanen. Nuvarande taxa har bristfälliga allmänna bestämmelser som måste revideras med hänseende på de nya föreskrifterna som avses träda i kraft under 2019. Ett förslaget har arbetats fram under ledning av Borlänge energi.

I samband med revideringen har även bakomliggande beräkningsmodell omarbetats och konsekvenserna av den nya taxan har analyserats för några olika typfall. Syftet med revideringen har främst varit att ta fram en taxa som:
•Avser styra mot kommunens miljöpolitiska principer och de nationella miljömålen
•Underlättar ekonomisk uppföljning
•Är lätt att förstå och kommunicera
•Ger önskade styreffekter
•Är aktuell avseende allmänna bestämmelser
•Är enkel att revidera
•Kan anpassas till eventuellt införande av behovsanpassad tömning

Avfallsplanens huvudfokus är att förebygga och minska avfall. Med stöd av detta är föreslagen taxemodell miljöstyrd utifrån minskade avfallsmängder.
Stora kärl för restavfall (som tidigare kallades brännbart) i enfamiljshus får högre avgift jämfört med nuvarande taxa och en ny kärlstorlek för restavfall, som är mindre än dagens taxas minsta kärl, ska införas. Den kärlstorleken, 140 liter, föreslås bli standardabonnemang för enfamiljshushåll och få en lägre avgift än dagens standardabonnemang. Priset för 140-liters kärl för restavfall och kärl för matavfall sänks jämfört med dagens standardstorlek. Restavfall i 190-liters kärl ökar något i avgift för att stimulera ett byte till mindre kärlstorlek. De som har restavfall i 370-liters kärl får en ökad avgift med cirka 30 procent jämfört med nuvarande taxa.

På tre års sikt är målet att 1 000 abonnenter väljer att minska sin kärlstorlek från 370-liter till högst 190 liter för sitt restavfall.
Borlänge Energi avser att utreda möjligheter att införa nya tilläggstjänster till avfallstaxan för att öka servicegrad till kund. Exempel på tilläggstjänster kan vara organiserad hämtning av grovavfall vid tomtgräns, hämtning av trädgårdsavfall vid tomtgräns, tvättning av avfallskärl med mera.
– Om förslaget går igenom kommunens beslutande organ, kommer information att skickar ut till varje abonnent, förklarar Mikael Nilsson avslutningsvis.

Publicerat i Annonsbladet (Borlänge) vecka 43 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS