ANNONS

Snart tas gamla ICA Matmagasinet bort vid korsningen Gonäsvägen, Snöåvägen och väg 50.
Foto: Veronica Rigtorp

Nu är arbetet med första sträckan i gång

Nu är arbetet med nya genomfarten i Ludvika igång ute på vägarna.

Genomfarten som beräknas vara klar 2023 kommer att förbättra trafiksäkerheten, möjligheten till arbetspendling och för näringslivets godstransporter genom Ludvika.
– Det känns jättebra att vi nu är igång med byggnationen på den första delen av riksväg 50 genom Ludvika, som sträcker sig från Lyviksberget till och med Valhallavägen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.
Byggnationen kommer att ske i tre huvuddelar: Den första är sträckan från Lyviksberget till Mossplan som beräknas vara klar 2022.

Den andra huvuddelen är sträckan Mossplan till Kajvägen och den tredje delen är ombyggnation utanför resecentrum. Andra och tredje delen beräknas bli klara 2023.
Den största åtgärden längs sträckan är att anlägga nya riksvägen mellan järnvägsspåret och befintliga väg 50. Då försvinner flera direktutfarter från fastigheter mot genomfartsleden. Trafikmiljön blir både säkrare och framkomligheten blir förbättrad. Nuvarande riksvägen blir en parallell lokalgata.
I varje del ingår ett antal åtgärder för att öka säkerheten, ge bättre möjlighet till arbetspendling och förbättra näringslivets godstransporter genom Ludvika.

Åtgärder.
1. Lyviksberget – korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50:
• ny väg 50 ska byggas mellan järnvägen och befintliga väg 50
• bullerskyddsåtgärder för fastigheter längs sträckan
• Port (tunnel) under väg 50 för gång- och cykeltrafikanter.
2. Korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50:
• ny cirkulationsplats i korsningen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten
• förbättrat gång- och cykelstråk och två planskilda passager, portar för gång- och cykeltrafikanter vid den nya cirkulationsplatsen.
3. Valhallavägen – Mossplan:
• stänga utfarter från anslutande gator
• bygga parallell lokalgata för biltrafik och gång- och cykeltrafik
• bulleråtgärder för att dämpa ljud från järnväg och väg 50.

Avverkning och rivning av fastigheter är förberedande arbeten inför att nya väg 50 ska anläggas.
Vissa arbeten kan störa med höjda ljudnivåer och trafiken kan bli tillfälligt påverkad.
Snart tas gamla ICA Matmagasinet bort vid korsningen Gonäsvägen, Snöåvägen och väg 50.
Två bostadshus ska också tas bort där den nya sträckningen av väg 50 ska gå. Rivningsarbetet har börjat och kommer att pågå under cirka sex veckor.

Längs med Grängesbergsvägen upp mot Lyviksberget är arbetet igång med avverkning av träd och sly.
Det kan förekomma höjda ljudnivåer från maskiner som är igång cirka klockan 06.00-16.00 vardagar.
Trafiken kan bli påverkad om del av vägen behöver stängas av tillfälligt, som en säkerhetsåtgärd under skogsavverkningen.

I november planeras schaktarbeten att inledas, bland annat i korsningen Gonäsvägen och Snöåvägen, där en ny cirkulationsplats och planskilda passager (portar) för gång- och cykeltrafik ska byggas.
Schaktarbeten ska även göras för omläggning av ledningar. Inledningsvis ska arbetet inte påverka trafiken, men i viss utsträckning längre fram.
Vid byggområden stängslar Trafikverket av för att förhindra olyckor. Trafikverket, Ludvika kommun och entreprenören uppmanar trafikanter i närheten av arbetsplatsområdena att ta det lugnt och vara extra uppmärksamma.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS