ANNONS

Anders Grånäs, vd Dalarnas Försäkringsbolag.
Foto: Dalarnas Försäkringsbolag

Luft under vingarna – tuffa tider till trots

DALARNA. Som vanligt går det bra för Dalarnas Försäkringsbolag, vilket går att utläsa i bokslutet för 2020. Trots pandemi har bolaget gått så bra att en avsättning till återbäring på hela 175 miljoner kronor kunnat göras, för eventuell utdelning 2022, om inget oförutsett händer. Om resultatet tillåter görs även avsättning 2021 för kommande återbäring.

Nyligen hölls bolagsstämma i kundägda Dalarnas Försäkringsbolag. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer blev den i år via poströstning.
– Vi ser tillbaka på ett speciellt år präglat av en pandemi, men året har också haft ljuspunkter och skapat nya arbetssätt i organisationen. Under året har vi bland annat delat ut återbäring till våra försäkringskunder, bidragit med extra stöd till föreningslivet och ställt om till att möta våra kunder mer digitalt med en bibehållen känsla av närhet – något vi vet är en viktig faktor för våra kunder och oss på Dalarnas, säger vd Anders Grånäs.

Året har som sagt präglats av corona, vilket bidragit till nya sätt att mötas och nya behov att fylla ute i samhället. Dalfolkets behov av Dalarnas Försäkringsbolags bank- och försäkringstjänster har visat sig oförminskat och ekonomiskt ser man förväntat stabilt resultat.
– Det går inte att se förbi pandemin när jag summerar 2020, säger vd Anders Grånäs.
– Den har verkligen förändrat våra förutsättningar och vi har trots det kunnat upprätthålla en stabil verksamhet genom att anpassa vårt arbetssätt. Vi kan också konstatera att våra tjänster behövs i både goda och svårare tider. Men framför allt tänker jag på alla de företag och individer som drabbats särskilt hårt av pandemin, många har haft det oerhört tufft och har så fortfarande.
Enligt de kundundersökningar Dalarnas löpande låter göra, så kan man se att kundnöjdheten vidmakthållits, till och med ökat, under vissa perioder. Med ett nöjdkundindex på 92,6 procent är de ofta vinnare över branschkollegorna.
– Jag ser det som ett tecken på att både vi och våra kunder har förmått ställa om till nya sätt att mötas, säger Anders Grånäs.
Försäkringsbolaget har tillsammans fått det att fungera relativt smärtfritt digitalt och per telefon i stället för i fysiska möten.

Ett tydligt tecken på nöjda kunder är också att de både stannar och fortsatt blir fler på försäkringssidan, trots att så många redan finns hos bolaget. Något som ständigt förvånar, men glädjer vd Anders Grånäs.
– På banksidan, där vi är nyare på marknaden, ser vi ett fortsatt starkt inflöde av nya kunder. Vår slutsats är att många uppskattar helhetserbjudandet, att försäkra familj, hem och fordon hos oss och även nyttja våra banktjänster, säger Anders Grånäs och fortsätter:
– Även det faktum att vi är kundägda och finns nära i vardagen, är något vi vet att många sätter värde på. Vår kundservice i Borlänge, som servar hela landets länsförsäkringskunder via det vi kallar Telefonbanken, har fått ett kraftigt ökat tryck under året, då många nyttjat oss digitalt i stället för via personliga besök. Bankens kunder har också blivit fler och efterfrågan från de övriga länsförsäkringsbolagen på våra tjänster har ökat. Vi har därför gjort relativt stora investeringar under året i den här verksamheten, bland annat när det gäller utökad personal, som snart uppgår till 100 personer.
– Detta är något vi ser kommer vårt län till del genom arbetstillfällen för unga personer som får sitt första jobb hos oss, betonar Anders Grånäs.
– Vi har sett att det blivit en plattform för många på deras fortsatta yrkesbana, både inom Dalarnas, Länsförsäkringsgruppen och på andra håll.
En helt avgörande faktor för att våra kunder är så nöjda med Dalarnas, är våra medarbetare.
– Alla har ställt om och med oförminskad energi och motivation gett sitt yttersta för att serva våra kunder under de här speciella omständigheterna, säger Anders Grånäs.
– För oss är det oerhört angeläget att lyckas attrahera nya generationer av ambitiösa medarbetare som delar våra värderingar. Därför är det glädjande att vi under året fått flera utmärkelser på arbetsgivarområdet. Vi arbetar aktivt med att utveckla både arbetsplats och arbetssätt, för att fortsätta stärka vår attraktionskraft.

På skadesidan har det varit relativt lugnt 2020 med något färre skador, inte minst i trafiken då färre varit ute på vägarna detta år samt att vintern var mild. Samtidigt har en del större brandskador skett, bland annat kostsamma skolbränder, som synes vara anlagda. Det här är ett samhällsproblem, som drabbar många och det hårt, när det sker.
Ekonomiskt står Dalarnas Försäkringsbolag stadigt trots omvälvande tider.
– Årets resultat är gott som vi ser det, säger Maria Freiholtz, chef Ekonomi och Affärsstöd.
– Vi är kundägda, vilket innebär att vi inte strävar efter att vinstmaximera, utan söker en balans över tid mellan intäkter och kostnader.
Kärnverksamheterna visar förväntade resultat och till det skapar vårt kapital stabilitet och beredskap för oväntade händelser, samt utrymme för att investera i bolagets utveckling. Ett kapital som i grunden främst är intjänat i sakförsäkringsverksamheten under decennier.
– Vårt kapital hade en god avkastning och stod stadigt även när det var som mest turbulent detta speciella år. Värt att nämna är att en ansenlig del av kapitalet är investerat i vårt gemensamma bolag Länsförsäkringar AB. Där ingår bland annat vår bank och vårt fondlivbolag, som båda haft en fin tillväxt under året, säger Maria Freiholtz.

Fotograf: Per Eriksson
www.fotografpereriksson.com
+46-70-520 99 36
per@fotografpereriksson.com
Tullkammaregatan 12
791 31 Falun

Under året hade de möjligheten att lämna 200 miljoner kronor i återbäring till dalfolket.
– Det känns naturligtvis mycket bra att en så stor summa kan gå tillbaka till våra ägare, säger Anders Grånäs.
– Vi har även reserverat 175 miljoner till återbäring längre fram.
Dalarnas Försäkringbolag har sedan lång tid stöttat förenings- och näringslivets olika organisationer. Bolaget lägger också stora resurser på att bidra till färre skador i sitt förebyggande arbete, då varje brand, vattenskada eller trafikskada som inte inträffar är en stor vinst för miljön, parallellt med att det är en vinst ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.
– Vi har kommit en bra bit på vägen men mycket är ogjort, vi strävar ständigt efter att finna fler och bättre sätt att bidra från vårt håll, via föreningar och organisationer som gör viktiga insatser, genom att utveckla vårt skadeförebyggande arbete och genom vårt eget agerande i vardagen, säger Maria Freiholtz.
– Vi formar nu en ny enhet för hållbarhet, då detta blir en allt viktigare fråga för hela samhället och även för oss som bolag.

Under detta speciella år har Dalarnas valt att göra stödinsatser, där pandemin slagit särskilt hårt.
– Storleksmässigt har vi inte varit i närheten av de offentliga insatserna, dock har vi haft möjligheten att i vissa lägen fatta snabbare beslut, säger Maria Freiholtz och fortsätter:
– Bland annat har vi fördelat ett extra bidrag om 2,5 miljoner kronor till de föreningar vi sponsrar. Under våren satsade vi också på att stärka länets turistnäring i sina marknadsföringsinsatser. Likaså har vi finansierat ett antal annonser i lokalpressen där mindre företag kunnat annonsera gratis.
Nyligen har Dalarnas även medverkat i uppstarten och finansieringen av Dala Capital, ett nytt bolag med syfte att bidra till fortsatt tillväxt i regionen genom att tillföra externt kapital till regionala bolag i tidiga skeden.

Dalarnas likt resten av landet har nu gått in i ett nytt år, fortsatt med kraftiga restriktioner kring hur invånarna i landet kan träffas och arbeta.
– Vi ser fram emot en tid då vi kan träffas även fysiskt, både internt inom bolaget och externt med kunder och samarbetspartners, säger Anders Grånäs.
– Men nu gäller det att hålla i och hålla ut tills det här är över.
2021 är också året då Dalarnas fyller 175 år som försäkringsbolag, något som kommer att uppmärksammas på olika sätt.
– Att efter 175 år på marknaden stå starkare än någonsin, det ser jag som ett tecken på att bolaget löpande utvecklas i takt med tiden och kundernas behov, säger Anders Grånäs.
– Det är ett arv vi värnar om och en väg vi ska fortsätta på.

Dalarnas Försäkringsbolag
Helår 2020 jämfört med helår 2019 (fjolårets siffror inom parentes):
Koncernens resultat före skatt uppgick till 449 (613) miljoner kronor, efter avsättningar till återbäring om 175 (65) Mkr.
Eget kapital ökade under året med 438 Mkr till 5 617 miljoner kronor.
Återbäring (avsättning inför framtida återbäring) och rabatter uppgår till 292 (175) miljoner kronor.
Finansrörelsens resultat uppgick till 645 (828) miljoner kronor.
Totalt antal kunder ökade till 179 501 (179 007).

Dalarnas Försäkringsbolag är ett av de största länsförsäkringsbolagen i Sverige. Dalarnas har totalt 422 anställda med kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Leksand, Ludvika, Mora och Malung. Försäkringsbolaget erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. 67 procent av alla hushåll i Dalarna är kunder i Dalarnas Försäkringsbolag.
Källa: Dalarnas Försäkringsbolag

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS