Låt landstinget betala för extra barnpsykolog

Säters kommun har en relativt hög andel familjehemsplacerade barn i relation till stadens befolkning.

De kommer inte sällan från svåra hemförhållanden och har ett stort behov av hjälp och stöd. Ökningen av den psykiska ohälsan skenar iväg, inte bara i Säter utan även nationellt. Denna problematik sätter avtryck i våra grundskolor. Som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden har jag under de senaste åren kunnat följa utvecklingen på nära håll. Lärare, rektorer, elevassistenter och elever tvingas jobba i en stökig miljö där det många gånger är svårt att få arbetsro och koncentrera sig.

Många elever har stått i kö länge för att få en psykolog eller utredning om de har en diagnos. De långa väntetiderna skapar frustration hos lärare och elever vilket går ut över undervisningen.

Barn- och utbildningsnämnden har äskat om och fått tilldelat extra budgetmedel för att stärka organisationen men tyvärr kommer den nya budgeten bidra till indragningar inom elevhälsan. Vi inom Moderaterna anser att läget är så akut att man bör utreda om vi kommunalt bör anställa en psykolog som både kan arbeta med barn med problematik och planera för stödinsatser. Detta har även diskuterats inom professionen.

Tjänsten är ett nödvändigt tillskott för att försöka skapa ordning och reda i Säters skolor och för att öka välmåendet hos våra barn och ungdomar, men det är fel att det är Säters kommun som ska betala. Landstinget Dalarna ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrin. Därför borde det vara det rödgröna landstingets uppgift att tillsätta och betala för denna tjänst.

Tyvärr upplever vi att inget händer. För inte så länge sedan tvingades landstinget betala 200 000 kronor i vite på grund av överbeläggningar och för hög arbetsbelastning vid psykiatrin i Säters sjukhus. Vi ser även hur avdelningar tvingas bomma igen och hur vårdköerna växer inom landstinget Dalarna. Att Säters kommun kan tvingas rycka in och anställa en psykolog åt barnen är ytterligare ett underbetyg för det röd-gröna landstingsstyret.

Caroline Willfox (M)
2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Säters kommun

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.
Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.
Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.