ANNONS

Trafikverket vill restaurera artrika vägkanter, bland annat i Norbergs kommun, genom att ta bort invasiva arter som lupiner (bilden) och jätteloka.
Foto: Arkiv

Invasiva växter ska grävas bort

NORBERG. Trafikverket vill restaurera artrika vägkanter, bland annat i Norbergs kommun, genom att ta bort invasiva växter som lupiner och jätteloka.

Så kallade invasiva arter riskerar att förstöra miljön för inhemska växter och djur. Bland de vanligare invasiva växterna finns lupiner och jätteloka som båda är trädgårdsväxter som har spridit sig i naturen. Av dessa båda växter kan jättelokan vara direkt skadlig för människor. Naturvårdsverket meddelar på sin hemsida att jättelokan innehåller växtsafter som kan orsaka allvarliga hudskador på människor.
Trafikverket vill restaurera flera artrika vägkanter i Norbergs, Fagersta och Skinnskattebergs kommun och har därför gjort en anmälan, med sina restaureringsåtgärder, till Länsstyrelsen Västmanland.

I sin anmälan har Trafikverket meddelat att blomsterlupinen ska grävas upp med rötterna och sedan ska groparna fyllas igen med sand. De uppgrävda massorna ska sedan transporteras till spridningssäker deponi. Jättelokan kommer att grävas upp och placeras i säckar för att därefter transporteras till Vafab för att brännas.
Länsstyrelsen Västmanland påpekar i sitt yttrande att om bortgrävningen i fråga berör mark vid alléer eller vid skyddsvärda träd så ska länsstyrelsens avdelning för naturvård kontaktas. Länsstyrelsen förutsätter att massorna samt växtdelarna från jättelokan kommer att hanteras på godkänt sätt.
Dessutom vill länsstyrelsen att Trafikverket ta kontakt med länsstyrelsen om det finns någon fornlämning närmare än 20 meter från platsen för grävningen. I så fall ska länsstyrelsen göra en bedömning för om grävarbetet kan innebära någon risk för fornlämningen.

Länsstyrelsen påpekar även att personerna som ska utföra restaureringen ska informeras om länsstyrelsens synpunkter samt att inga schaktmassor eller arbetsmaterial får finnas kvar efter arbetets genomförande. I övrigt har Länsstyrelsen inget ytterligare att invända om restaureringsarbetet ur natur- och fornlämningssynpunkt.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 24 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS