ANNONS

Det ena alternativet är att ta kylvatten här från Bysjön.
Foto: Rebecca Linder

Här kan kylvatten till datacentret tas

HORNDAL/BY/BÄSINGE I en mekanisk byggnad kommer kylning till det planerade datacentret via kyltorn att anordnas. Två uttagspunkter av kylvatten från Dalälven lyfts fram som möjliga.

Det är Bysjön och Bäsingen. Även ett uttag i Rossen planeras.
I Rossen planerar man inledningsvis att hämta kylvatten, under utvecklingsfasen, och på sikt även för att få ett överskott i tillgången på kylvatten. Det huvudsakliga kylvattnet planerar man att hämta från Dalälven. Antingen från Bysjön eller Bäsingen. För att kunna frakta vattnet behöver vattenledningar grävas ner och det finns några olika alternativ för hur dessa ledningar skulle kunna dras.
– Vi följer nu det här noga för att se vilka konsekvenser det kan få för Bysjön och By, säger Inger M Eriksson, ordförande i By utvecklingsgrupp.

En del av Bysjön utgör ett så kallat Natura 2000-område, Bysjöholmarna-Fullsta. Det är klassat som riksintresse och skyddas enligt miljöbalken. Det området ligger cirka 1,2 kilometer från den planerade uttagspunkten i Bysjön. Området utgörs mest av naturområden inom eller nära strandlinjen. Här finns bladmossarten hårklomossa, som enligt den svenska rödlistan är nära hotad i Sverige. Arten är beroende av naturliga växlingar av vattennivån och svåra eller måttliga växlingar påverkar alltså hårklomossan negativt.

Det andra alternativet är att hämta kylvatten från Bäsingen. Då skulle ledningen grävas ner under vattnet här upp genom Bollsjön, Slåtterängsån, Dickasjön för att sedan grävas ner under fastland via Pellbo och Kullhyttan och vidare upp till verksamhetsområdet i Horndal.

– Eftersom vattennivån i Bysjön speciellt sommartid ofta är väldigt låg kommer rören att mynna på cirka 50 cm djup och på en sjöbotten som består av uppslammad djup gyttja. Detta innebär stor risk för att vattnet i hela viken kommer att grumlas upp med stora sedimentmängder som i första hand stör för fisk och vattenlevande organismer, exempelvis de flodmusslor som finns i viken, säger Lars-Åke Eriksson som bor nära Bysjön.

Utredningsområdena för vattenledningarna berör också två riksintressen för kulturmiljövård. Det är Ingeborgbo, strax söder om Horndal, samt By-bygden vid Bysjön. Ingeborgbo är en bymiljö med välbevarad bebyggelsestruktur och odlingslandskap från 1800-talet. By-bygden är en fornlämningsmiljö med fokus på stenålderfynd i ett odlingslandskap. Det inkluderar även lågtekniska järnframställningsplatser och gravfält från yngre järnålder samt hyttruin. Bäsingen ingår inte i något specifikt skyddat område, men i ett område av nationellt intresse för rekreation och friluftsliv, vilket omfattar hela Dalälven från Avesta ner till älvens mynning i Östersjön.

Läs även: Ett steg närmare ett datacenter i Horndal.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 47 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS