ANNONS

Hagagymnasiet dit Forssaklackskolan kan komma att flyttas, enligt förslag.
Foto: Veronica Rigtorp

Hållbarhet och kvalitet i skolorna

“Borlänge växer och med det, även antalet elever. Det ställer krav på genomtänkta lösningar som möter upp behovet av moderna, anpassade och kvalitativa lokaler för elever och anställda.”

Det skriver Borlänge kommun.
Den politiska majoriteten gav för en tid sedan bildningssektorn i uppdrag att utreda på vilket sätt man bäst kan tillgodose dagens och framtidens behov av skollokaler i Borlänge.
Med fokus på kvalitativa lärmiljöer, moderna lokaler, hållbarhet och jämnare kvalitet i Borlänges skolor har bildningssektorn i samarbete med kommunfastigheter samt plan- och markkontoret genomfört utredningen som resulterat i ett förslag.

Bildningssektorn har lagt fram ett förslag till politiken som innebär att Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammen flyttar till Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler. Den lösningen har blivit möjlig tack vare att högskolan omlokaliseras till centrum under 2023.
Flytten frigör en yta som redan är byggd för undervisning och som lätt går att omvandla till en modern gymnasieskola som kan möta framtidens utmaningar.
– Det är ett intressant förslag som svarar upp till de förväntningar vi har kring exempelvis kvalitet och hållbarhet både sett till ekonomi och nyttjande av befintliga lokaler i kommunen, säger Lena Hjort (S), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Att Hagagymnasiets lokaler blir tomma öppnar i sin tur upp för en lösning för Forssaklackskolan.
– Forssaklackskolan är i behov av renovering, så pass att vi står inför att riva och bygga en helt ny skola. Alternativet, att flytta skolan till Hagagymnasiets lokaler, är en klok lösning ur många perspektiv. Elever och medarbetare får riktigt fina och moderna lokaler samtidigt som förslaget följer vår ambition om att ha centralt placerade högstadieskolor, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Andra hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till är ekonomi, segregation samt arbets- och studiemiljö. Det förutsätter bland annat att planen för nybyggnationer och renoveringar ska utgå från kostnadseffektivitet, samtidigt som miljön och de pedagogiska förutsättningarna för barn, elever och personal ska vara bästa möjliga.
– De satsningar vi gör inom skolan ska naturligtvis vara hållbara ekonomiskt, men vi behöver också vara kloka i våra prioriteringar, så att vi inte gör avkall på sådant som skapar kvalitet och bra förutsättningar för lärande och ökad måluppfyllelse, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Genom centrala placeringar av skolor, i synnerhet högstadieskolorna, vill man öka möjligheten för elever och vårdnadshavare att välja vilken skola som helst, oavsett var man bor, för minskad segregation och jämnare kvalitet.
– Vi vill i högre utsträckning ha högstadieskolor som är avståndsmässigt tillgängliga för alla elever i stället för skolor i ytterkanten av Borlänge. Andra kommuner som satsat på det sättet har konstaterat minskad segregation och jämnare kvalitet i skolorna och det är precis det vi vill uppnå, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Utifrån den tanken föreslår skolledningen även att man satsar på en skola i centrala Borlänge i stället för den som planerats i den nya stadsdelen Jakobsdalen.
– En skola i centrum är än så länge bara på planeringsstadiet, men vi är helt överens om att en högstadieskola i Jakobsdalen inte minskar segregationen, utan tvärtom bidrar till att den ökar, säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Den föreslagna flytten av Hagagymnasiet och Forssaklackskolan kan ske tidigast 2025/2026. Ett inriktnings- och investeringsbeslut förväntas tas av kommunstyrelsen i samband med att man fastställer investeringsbudgeten. Innan dess vill politikerna och skolcheferna ha dialog med de som berörs av den eventuella förändringen. Det vill säga med medarbetare och Borlängebor.
– Frågor som berör skolan skapar engagemang hos både Borlängebor och medarbetare. Det engagemanget vill vi självklart fånga upp och vi kommer därför bjuda in till dialog i olika former, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen
Lokalförsörjningsplan för Borlänges förskolor och skolor
För att uppnå detta så har den politiska majoriteten sedan en tid initierat ett arbete med en lokalförsörjningsplan för skolan. Arbetet har mynnat ut i en utredning med förväntan om att den pekar på åtgärder för att:
• Garantera att vår växande kommun fyller det behov vi har av skollokaler.
• Skapa moderna lokaler som kan bidra till att höja måluppfyllelsen.
• Säkerställa ekonomisk hållbarhet.
• Skapa en god arbetsmiljö för lärare och elever.
• Öka jämlikheten, likvärdigheten och minska segregationen.
• Öka den sociala hållbarheten.
Utredningens huvudfokus är en bättre skola- utredningen ska peka på en jämlik och likvärdig skola, som även minskar segregationen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS