ANNONS

Avestas näringslivschef säger flertalet av de som svarat på kommunens företagsenkät har uppgett att de upplever att företagsklimatet i Avesta är gott. Men han erekänner att kommunen har en del jobba att göra, främst med bemötande och samarbete.
Foto: Mikael Eriksson

“Företagsklimatet är jätteviktigt för oss”

AVESTA. Geografiska läget, livsmiljön och tillgången till kompetens. Det är några av fördelarna med Avesta som lyfts fram i den företagsenkät som kommunen gjort.

Under hösten skickade Avesta kommun ut en enkät till samtliga 877 aktiebolag i Avesta. 210 svarade, vilket ger cirka 25-procentig svarsfrekvens.
– Det är en bra svarsfrekvens med en bra geografisk spridning, säger kommunens näringslivschef Anders Åkerström.
Enkäten var ett komplement till Svenskt Näringslivs rankning och innehöll frågor som var mer specialiserade på just Avesta.
– Företagsklimatet är jätteviktigt för oss, det är avgörande att ha en god relation till våra företag och att Avesta är en bra plats att verka på.

Anders Åkerström konstaterar att man på allra högsta allvar tar till sig de synpunkter som kommit in. Han pekar även på att det finns faktorer där kommunens möjligheter att påverka är små eller rent av inga.
82 procent av de som svarat uppger att de skulle rekommendera andra företag att etablera sig i Avesta.

Svaren bekräftar i mångt och mycket det man egentligen redan visste. Bland annat att Avestas främsta fördel är det geografiska läget med närheten till Mälardalen, Uppsala och Stockholm. Men även att det i Avesta är en bra livsmiljö med nära till naturen. Och att tillgången till kompetens är god samt att företagen samarbetar på ett bra sätt.
Om man kopplar det till det till det som händer i Horndal med Google och med Biltemas etablering i Åsbo så säger Anders Åkerström att Avesta upplevs som en kommun på frammarsch. Han säger också att det är viktigt att tydliggöra att Google inte tagit något etableringsbeslut i dagsläget.

Från företagarhåll pekas även på att det är viktigt att kommunen sköter sina grunduppdrag i form av vård, skola och omsorg. Men även att kommunen ska vara lyhörd och ge jämlikt stöd, anlita lokala företagare och förenkla för företagare anses viktigt.
Är det något som företagarna önskar så är det ett bättre bemötande från kommunala tjänstemän och förbättrad tillgänglighet. Företagen svarade att det kan vara svårt att samarbeta med vissa kommunala instanser. Detta är något som framgår av både Svenskt Näringslivs rankning och kommunens enkät.
– Det är en frågeställning som vi jobbar mycket med för att förbättra.

Anders Åkerström är lite självkritisk och säger att Tillväxt Avesta också måste bli mer synliga. Han säger även att det under senare tid varit mycket fokus på Google – vilket kan uppfattas som att det trängt undan intresse från småföretag från kommunens sida.
– Vi håller på att sätta en struktur för hur vi ska jobba med det, säger han.
Något som ligger högt på att-göra-listan är att få igång företagsbesöken. Men det är också en balansgång då kommunen heller inte vill störa företagen för mycket.
– Företagen blir kontaktade av fler aktörer än kommunen och det är viktigt att vi tar hänsyn till det och även samverkar med dem i så stor utsträckning som möjlig, exempelvis besöker Arbetsförmedlingen bland annat i sitt prognosarbete många företag.

Anders Åkerström säger att Avesta har god framförhållning och beredskap när det gäller tillgången på planerad industrimark. Här sticker Avesta ut på ett positivt sätt jämfört med många andra kommuner.  Längs riksväg 68 förbereds nu för den rondell som ska byggas för att öppna upp dels det industriområde som redan finns vid värmeverket och det framtida industriområdet på motstående sida av riksvägen. Längre fram finns planer på att via rondellen anlägga en ny väg till industriområdet i Krylbo. Det skulle innebära en minskning av den tunga trafik som idag körs på Järnvägsgatan. Anders Åkerström pekar även på Nordanö industriområde och säger att det är öppet för logistiketableringar.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 08 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS