Detta är en skissbild över badhuset som tagits fram på ett tidigt stadium i projektet. Avvikelser jämfört med det färdigställda badhuset kan därför förekomma. Bild: Liljewall arkitekter / Falu kommun.
Till vänster familjeavdelningen med aktivitetsbassäng, strömkanal, barnbassäng. Övriga vattenytor är Stora tävlings- och träningsbassängen, som har multibassängen till vänster och rehabbassängen till höger. Övriga ytor från vänster : huvudentré, café, omklädningsrum grupper, dam, herr, mix, rehab. Gamla sporthallsentrén.