ANNONS

Region Dalarnas Birgitta Sacrédeus har som ledamot i EU:s regionkommitté tagit fram en rapport i riktning cancervård, förebyggande åtgärder och EU:s ambitioner på området. “Nu blir den här rapporten inskickad till EU-kommissionen efter slutgiltig beslutsprocess under december månad”, berättar hon.
Foto: Sonny Jonasson

EU-satsning ska främja framtidens cancervård

FALUN/DALARNA z Ökat samarbete som ger konkreta resultat. Resurser till forskning, informationsutbyte och pressade läkemedelspriser. Regionrådet Birgitta Sacrédeus förklarar en av henne författad rapport vars kärna berör cancer. Och en kraftsamling mot den elaka sjukdomen. – Det här är ett uppdrag som ledamot i EU:s regionkommitté, och syftet är att motverka cancer och rädda fler liv, understryker hon.

EU:s regionkommitté består av 329 ledamöter från 27 länder.
Sverige representeras av tolv individer varav Birgitta Sacrédeus (KD) är en av dem.
I detta sammanhang har hon skrivit rapport i en EU-satsning som ska få positiva effekter på internationell, nationell, regional och lokal nivå.
– Jag har valt att engagera mig i hälsofrågor, vilket jag ju också ofta gör inom mitt uppdrag i Region Dalarna.
– Nu blir den här rapporten inskickad till EU-kommissionen efter slutgiltig beslutsprocess under december månad, redogör Sacrédeus.
Det bärande stoffet i rapporten är grundat i hälsa, sjukvård, forskning och förebyggande åtgärder.

I synnerhet gällande den världsomspännande best känd som cancer.
EU vill nu etablera starkare samarbete inom unionen för att flytta fram positionerna i kampen mot den ofta mycket farliga sjukdomen.
Birgitta Sacrédus betonar värdet i detta och att initiativet kan rendera styrkor i flera relaterade segment på dalamark.
– Det handlar om insatser på tämligen bred front. Ansatsen sker i ett hjälpande syfte, och det anser jag vara en av styrkorna i gränsöverskridande arbete av det här slaget.
Hon fortsätter:
– Det finns fakta som visar att vissa cancerformer kan förebyggas. I Sverige är vi förhållandevis långt framskridna i upplysning gällande exempelvis rökning, alkoholkonsumtion och motion som är relevanta faktorer i detta.
Totalt cirka 15 000 cancerfall årligen kan statistiskt härledas till levnadsvanor.
I rapportens helfigur visas också siffror som är på nivå av bitvis anmärkningsvärd karaktär.
Detta i fråga om förebyggande åtgärder.

Birgitta Sacrédeus:
– I Dalarna och landet är nuvarande bedömning 30 procent, i EU 40 procent och Världshälsoorganisationen WHO menar att hela 50 procent av cancerfallen kan förebyggas.
Förutom ovan näm1234nda hälsofaktorer tillskrivs också bland annat solvanor, kostvanor, radonexponering, infektioner samt övervikt och fetma som potentiellt negativt laddade riskvariabler i cancersammanhang.
Hon poängterar:
– Sedan är det även viktigt att påpeka att inte all cancer kan förebyggas. Det finns exempelvis genetiska faktorer, och vikten av att upptäcka cancern tidigt är stor. Därför är också informations- och forskningsdelen i det här arbetet av stor betydelse.
Ett annat framträdande inslag i att upptäcka eventuell sjuka i tid betonas vara den screening för olika cancertyper som i dag uppbådas.
Däribland för bröst- och livmoderhalscancer.
– Och här är ju HPV-vaccineringen av både tjejer och killar ett framsteg, säger regionrådet.
– I Dalarna planeras nu också screening för ändtarmscancer, vilket blir ytterligare ett steg i rätt riktning. Det här är bra satsningar, man bör som individ gå och göra dessa kontroller.

Birgitta Sacrédeus lyfter några tänkbart livsavgörande omständigheter som omger cancersjukdomarna.
Och som förhoppningsvis ska tillses positiva verktyg och kunskaper via nu aktuella EU-ambitioner.
– Fyra områden är extra viktiga att framhålla. Dessa är levnadsvanor, tidig upptäckt och förebyggande åtgärder, behandlingsmetoder samt rehabiliteringsmetoder.
Sett till inhemsk geografi och organisation tillhör Dalarna Regionalt cancercentrum Mellansverige.
Rapportens verkan ämnar bidra till förbättrad infrastruktur över både regions- och landsgränser.
Som ska komma människor till gagn. Barn, vuxen, senior.
– Det är ett känt faktum att vi blir fler äldre. Det är positivt, men tyvärr kommer även fler att drabbas av cancer då våra organ också blir äldre.
– Den här sjukdomen berör så många. Så gott som alla känner någon som dött till följd av den, och jag har själv en nära anhörig som nu kämpar mot cancer, berättar Birgitta.
Regionrådet tillika ledamoten av EU:s regionkommitté sammanfattar allvarstyngd men hoppfull:
– Det viktiga är samarbetsviljan. Inom politik, forskning och vård. Det handlar om att rädda fler liv.

Kampen mot cancer
2019 fick 65 956 svenskar ett cancerbesked.
Den vanligaste cancerformen bland kvinnor var bröstcancer och bland män var prostatacancer vanligast.
Prostatacancer orsakade också flest dödsfall bland män
Lungcancer krävde flest fest dödsfall bland kvinnor.
År 2040 beräknas 2,7 miljoner invånare i Sverige att vara 65 år eller äldre, vilket är närmare 40 procent fler än i dag.

Källa: Region Dalarna

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS