ANNONS

Vid den gamla hundkyrkogården kommer sittplatser med fasta bänkar att anläggas, Pia Hillborn och Jan Stagenmark från Husbyringen, Olle Lind, länsstyrelsen, Inger Berglund, landskapsarkitekt Torbjörn Vestberg, Grytnäs Gräv samt markägaren Johan Backlin diskuterar detaljer i utformningen.
Foto: Mikael Eriksson

Engelska trädgården i Kloster restaureras

KLOSTER. Till våren kommer en skyltad vandringsled som leder in i den restaurerade engelska parken i Kloster att öppnas och invigas. Utgångspunkt för leden blir bruksmuseet.

Just nu pågår arbetena för fullt med att restaurera den engelska parken i Kloster. Länsstyrelsen satsar 1,7 miljoner kronor för att återställa parken till dess forna glans. Satsningen i Kloster är en naturlig följd av de tidigare insatser som länsstyrelsen svarat för utmed Husbyringen. Det handlar bland annat om besökscentrum, Stjärnsunds herrgård och Smedjan.

Att man nu kunnat starta arbetena innebär också att man till slut kommit till skott med något som legat på planeringsstadiet i många år. Det då man för cirka 15 år sedan började diskutera möjligheterna att göra området tillgängligt för besökare.

Men innan arbetena ute i terrängen kunnat starta har ett stort jobb lagts på att gräva i historien om parken och om Kloster. Landskapsarkitekt Inger Berglund är den som stått för den delen av grävandet och som utifrån det arbetat fram den restaureringsplan som ligger som grund för de praktiska arbetena.
– Vi har försökt ta fram så mycket information som möjligt, säger Olle Lind.

Den engelska parken i Kloster anlades runt år 1800 men utgångspunkten har varit att få den att efterlikna hur det såg ut år 1817. Den del som restaureras är endast en mindre del av den forna parken.
– 2,5 hektar stort är området som vi jobbar med nu, säger markägaren Johan Backlin.

Olle Lind säger att det i slutet av 1700-talet anlades liknande parker på fler platser i Sverige. Framförallt i anslutning till de järnbruk som då gick för högvarv. Förutom Kloster så finns det parker enligt engelsk förlaga även i Stjärnsund och Grängshammar.
Parken genomströmmas av Klosterån i vilken det av mänsklig hand en gång skapades öar. Hjärtat är just strömparterren med dessa öar.

De arbeten som utförs omfattar restaurering av broar, återskapande av gångstigar med sittplatser och röjning av träd och buskar samt nyplantering av träd. Hela området hägnas också in för att kunna betas av får.

Olle Lind säger att man försökt göra vandringsleden så tillgänglig som naturen tillåter att man kan göra men att det är en balansgång mellan tillgänglighet att inte göra för stora ingrepp.

I och med detta så kommer områden som tidigare varit stängda för besökare nu att kunna öppnas upp och andra delar av bruksområdet, såsom ruinen av Sveriges första valsverk för järnplåt, bli tillgängliga.

Olle Lind säger att detta är ett första steg men att man redan nu har planer för såväl steg 2 som steg 3.
Förhoppningen med arbetena är att detta ska locka än fler besökare men även att detta ska bli en plats för Hedemorabor som söker rekreation.
Inger Berglund pekar på det faktum att andelen som trädgårdsturistar har ökat de senaste åren.

För att säkra upp att parken framledes ska finnas kvar har även en skötselplan tagit fram.
Planen är att färdigställa arbetena under hösten och till våren kunna inviga såväl vandringsled som den nyrestaurerade parken.
Arbetena med parken sker i samverkan med länsstyrelsen, Stiftelsen Husbyringen, som är projektägare och fastighetsägaren Johan Backlin.

Fakta Kloster:

  • Är ett av besöksmålen efter den sex mil långa kultur- och naturleden Husbyringen
  • Platsen hette tidigare Riddarhyttan men har fått sitt namn av Gudsberga kloster som anlades under 1400-talet
  • Under 1600-talet byggdes en hytta
  • Här fanns förr järn- och kruttillverkning
  • I Kloster finns även de Lavals smedja i vilken Gustaf de Laval skapade den första prototypen till mjölkseparatorn
  • Som mest bodde och verkade runt 900 personer på orten
  • 1760 byggdes den första herrgården i Kloster, nuvarande herrgård är huvudbyggnaden från början av 1900-talet, flyglarna från 1700-talet.
  • Klosters bruk lades ned 1888 och verksamheten flyttades till Långshyttan

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 39 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS