ANNONS

En återinvigning som var efterlängtad

DALARNA/FALUN. Med militärisk perfektion återinvigdes Dalregementet I13. Ceremonin hölls i Dalasalen för inbjudna gäster som bänkade sig för en timme med musik och tal. Hela ceremonin livesändes också på Dalregementets Facebooksida.

Ett 20-tal personer hade samlats utanför för att få vara med om det unika återöppnandet av Dalregementet I13 som stängdes 2000 efter ett försvarsbeslut.
Försvarsmakten har fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker och instabil omvärldsutveckling.
De förband som nu etableras ingår i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet.

Försvarsmaktens arbete med att etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj går stadigt framåt. Lördagen den 23 oktober togs nästa steg när Dalregementet återinvigdes i Falun.
Vid ceremonin i Dalasalen talade Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf liksom försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavaren Micael Bydén. Slutligen talade regementets chef, överste Ronny Modigs.

Dalregementets fana överlämnades med ceremoniellt med orden: “Överste i mer än 20 år har jag, mina företrädare och Dalarnas hemvärn fört och förvaltat denna fana. Vårt uppdrag är fullgjort. Idag återlämnar jag fanan till dess rättmätige ägare, som åter ska föra den, sa chefen för Dalregementsgruppen överstelöjtnant Daniel Bank. Regementschef Ronny Modigs svarade: “Tack för att ni vårdat vår fana och tradition”. Fanan överfördes till regementet. “Jag tar befälet över Dalregementet”.

I Kungens tal blickade han tillbaka till Gustav Erikssons dagar, sedermera Gustav Vasa. Bildandet av Dalregementet 1625 och åter till dagens höjdpunkt. Återinvigningen, där han tog upp försvarsvilja och folkförankringen som ytterst viktig när Försvarsmakten ska växa.
H.M Konungen sa att han är övertygad om att Dalregementet kommer att bidra till en fortsätt positiv utveckling av Falun och Dalarna.
Därefter bad han om att få framföra sina varmaste medgångsönskningar till alla som nu ska organisera och sätta upp regementet och förklarade Dalregementet I13 återupprättat.

Försvarsminister Peter Hultqvist.

Därefter återlämnades dalregementets fana.
Fanan överlämnades med ceremoniellt med orden:
– Överste i mer än 20 år har jag, mina företrädare och Dalarnas hemvärn fört och förvaltat denna fana. Vårt uppdrag är fullgjort.
– Idag återlämnar jag fanan till dess rättmätige ägare, som åter ska föra den, sa chefen för Dalregementsgruppen överstelöjtnant Daniel Bank.
Regementschef Ronny Modigs svarade:
– Tack för att ni vårdat vår fana och tradition.
Fanan överfördes till regementet.
– Jag tar befälet över Dalregementet.

Därefter var det försvarsminister Peter Hultqvists tur att hålla tal, även det med återstamp i regementets långa historik.
Som utmynnade i det budkavle som 1999 överlämnades till staten och som Hultqvist hade fått med sig till återinvigningen och som han överlämnade till Ronny Modigs, som glatt konstaterade: Äntligen!
Hultqvist pratade också om vikten av att Sveriges framtida försvar som behöver I13.
– Det måste finnas ett försvar i hela landet.
Försvarsministern talade om det säkerhetspolitiska läget som finns runt om i världen och knöt ihop detta med de stora investeringar som nu görs inom försvaret med en ökning på 40 procent.
Vilket är den största satsningen i försvaret sedan 50-talet.

Några Falubor som tagit chansen att se en bit av återinvigningen av Dalregementet, men kanske mest för att se dottern Lova Engdahl som är rekryt och medverkande i ceremonin. Från vänster Birgitta och Sven-Arne Skog samt Helena och Mats Engdahl

Med försvarsbeslutet 2020 stärks Sverige militära förmåga även i norra Svealand och södra Norrland, berättade Hultqvist.
– Genom försvarsbeslutet återupprättas nu en 400-årig tradition genom att Dalregementet åter igen existerar. Och det ska vi vara stolta över. Ni ska veta att ni har mitt, regeringen och riksdagens fulla stöd i detta arbete.
Överbefälhavare Micael Bydén öppnade sitt tal med orden ” Det är en historisk dag. Det är en ära för mig att vara här idag. Dagen då Dalregementet återinvigs”.
Även han tog upp den mycket långa traditionen av militärverksamhet som imponerande.
Han talade om förändringarna sedan regementet avvecklades.
– Mycket är idag annorlunda ofta till det bättre.

ÖB berättade också lite om den framtida verksamheten i Falun och hur den succesivt kommer att utvecklas och kommer att omfatta viktiga kompetenser för Försvarsmakten.
– Det är rätt tid att återupprätta dalregementet. Mellansverige är ett viktigt och strategiskt område för Sverige. Sikta framåt, det är dit vi ska! avslutar ÖB Bydén.
– Vilken ära, vilket ansvar, inleder regementets chef överste Ronny Modigs sitt tal.
Regementes långa historia tog även Modigs upp. Han berättade om Dalpilarna. Om de 16 smocke unga karlar som utvaldes till livvakter till Gustav Vasa 1521. De som sedermera är grunden till dagens livgarde.
Modigs hade samlat fyra medverkade smocke män vid invigningen.
Berättade om armborstens räckvidd och betydelse och mycket mer innan han knöt ihop säcken och avslutade ceremonin.

Efter ceremonin fick de inbjudna gästerna avnjuta en lunch i Dalasalen. Så också kungen, som förflyttade sig till Kungliga Dalregementets mäss för att inta sin lunch.
Under ceremonin bjöds det på musik av Arméns musikkår vid flera tillfällen.
Det hela började med att fanvakter inmarscherade till Arméns paradmarsch. Därefter anlände HMK till paradmarsch.
Därefter blev det Kungssången och tal av HMK.
Under överseende av HMK genomfördes fanåterlämning. Dalregementets fana lämnades från chefen för Dalregementsgruppens överstelöjtnant Daniel Bank till chef för Dalregementet överste Ronny Modigs i ett pampigt framförande.
Därefter tal av försvarsministern, överbefälhavaren och chefen för Dalregementet.
Ceremonin upplöstes av överste Modigs efter HMK lämnat lokalen.

Dalregementet återinvigt.
Försvarsminister Peter Hultqvist anländer till återinvigningen av Dalregementet
Tre av de prominenta gästerna var före detta de två Dalregementscheferna, från vänster, överste av första graden Rolf Dahlström och överste av första graden Lars Wallén samt representant för Dalregementets kamratförening och Dalregementets museer Rolf Hellström.
Överbefälhavaren Micael Bydén
Försvarsminister Peter Hultqvist överlämnade den gamla budkavlen från år 2000 angående nedläggningen av regementet, till nytillträdde Dalregementschefen, överste Ronny Modigs.
Dalregementets chef, överste Ronny Modigs.
Dalregementets chef, överste Ronny Modigs.
Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf.
Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf på väg till officersmässen efter avslutad återinvigningen av Dalregementet.

Försvarsmakten
Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.
Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.
Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer sig från andra myndigheter. Den ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i omvärld. Den ska kunna hävda Sveriges territoriella integritet. Samt också kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

Källa: Försvarsmakten.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS