ANNONS

Budgeten överskreds med tre miljoner

AVESTA. Kritik riktas mot Avesta Vatten och Avfall AB och upphandlingen av markarbetena vid Gruvgärdets ÅVC i Krylbo. Det är KPMG som granskat hur det gått till och pekar på fler brister.

Sommaren 2018 stängde Avesta Vatten och Avfall AB (AVAB) Karlslunds återvinningscentral. AVAB beslutade att bygga en tillfällig återvinningsstation – Gruvgärdets Återvinningstation – utmed Lastgatan i Krylbo. Den har sedermera blivit permanent.

För att göra Gruvgärdets ÅVC möjlig behövdes marken beredas och jämnas ut. Upphandlingsenheten fick i uppdrag av AVAB att upphandla markarbetena.
Nu har KPMG, på uppdrag av Avesta kommuns lekmannarevisorer, genomfört en granskning av upphandlingen. Rapporten från KPMG visar på en rad med brister och fel.
Totalt lämnades sex anbud in, där det lägsta anbudet var på drygt 1,3 miljoner kronor och det högsta drygt 2,5 miljoner kronor.

AVAB beslutade att anta det lägsta anbudet. I ett e-postmeddelande till upphandlingsenheten meddelande entreprenören, efter att det stod klart att deras anbud antagits, att de ville höja sina priser, något som efter förhandlingen även gjordes. Prishöjningen blev då 12 procent på samtliga priser.
Det är mycket anmärkningsvärt att AVAB och upphandlingsenheten gick med på att omförhandla och höja priserna när anbudsgivaren så önskade. skriver KPMG.

Budgeten för markarbetena var från början satt till 5,7 miljoner kronor. När KPMG summerat de fakturor de kunnat få ut från AVAB slutar notan på lite drygt 8,5 miljoner kronor. Kostnaderna blev nära nog 3 miljoner högre än budget.
I rapporten konstaterar revisorerna att budgeten från början byggde på fel förutsättningar och var därmed för lågt räknad.
Ett av felen var att ytan där markarbetena skulle utföras var större än den yta som budgeten beräknades på. Vidare så transporterades överskottsmassorna längre väg än vad som antagits i budgeten.

I beräkningsunderlaget från AVAB har ett antal givna parametrar angetts i form av fiktiva mängder av maskin- och arbetstimmar. Bland annat så har antalet arbetstimmar angetts till 100, det visade sig dock när det hela summerades att det krävdes 632 arbetstimmar.
I det antagna anbud var priset för arbetskraft satt till 1000 kronor per timme, något som enligt KPMG är dubbelt så högt som är normalt i branschen. Priset för grus däremot var så lågt satt att de ligger i nivå med entreprenörens inköpspris, om entreprenören lyckas köpa det billigt.

Revisorerna konstaterar att de fel som finns i anbudsunderlaget har gjort det möjligt att lämna så kallat taktiskt anbud, kort och gott kan det beskrivas som att det entreprenören riskerat att förlora på karusellen har gått att ta igen på gungorna. Det är dock inte olagligt att lägga taktiska anbud.

Revisorerna har inte kunnat få fram något undertecknat avtal. Vare sig upphandlingsenheten eller AVAB har trots påstötningar inte kunnat visa något sådant avtal. Detta anser revisorerna vara anmärkningsvärt.

Projektstyrningen från AVAB:s sida har varit obefintlig, inte heller har det hållits några byggmöten samt någon dokumentation har inte gjorts från de spontana avstämningsmötena som hållits.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 06 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS