Bättre personalpolitik för fler öppna vårdplatser

Socialdemokraterna fortsätter att vara motståndare till att under en begränsad period anställa ett tiotal hyrsjuksköterskor med syfte att korta operationsköerna vid kirurgen i Falun.

Personalsituationen vid kirurgen hänger samman med antalet öppna vårdplatser. Målet i höstas var att öppna samtliga 74 platser, nu är man nere i 53.
Det kan vara bra att sätta motståndet mot hyrsjuksköterskor i ett bredare perspektiv. År 2015 uppgick kostnaden för hyrsjuksköterskor till drygt 20 miljoner kronor. Det utgör endast ungefär 4 promille av landstingets totala personalkostnad om drygt 5 miljarder kronor per år. Det är dessutom märkligt tyst från socialdemokraterna om hyrläkarna där kostnaden i runda slängar är tio gånger så hög som för hyrsjuksköterskorna, 200 miljoner kronor årligen.

För att vi åter ska kunna börja öppna vårdplatser måste vi se över hur vi kan behålla och förstärka personalstyrkan för att på sikt göra oss oberoende av bemanningsföretagen. Moderaterna och Sjukvårdsalliansen är beredda att prova nya vägar för att bryta den onda spiral där medarbetare slits ut och slutar eller sjukskriver sig.
Vi vill exempelvis införa en slags kombinationstjänster där arbete ”på golvet” kombineras med administrativa uppgifter, som kan passa äldre medarbetare som har svårare att jobba natt. Det är ett sätt att försöka undvika att man söker sig till administrationen som ofta erbjuder bättre lön och gynnsammare arbetstider.
Ett annat sätt att undvika att medarbetarna tröttnar är att införa olika arbetstidsmodeller med hälsosammare tider. Vi vill även införa ”lönetrappor” på de områden där vårdtyngden är som störst.

Vi inom Moderaterna och Sjukvårdsalliansen är även beredda att se över möjligheterna att införa arbetstidsförkortningar, lönetillägg och extra pensionsförmåner för att göra Landstinget Dalarna till en mer attraktiv arbetsgivare. Dessutom en modell där bemanning och fördelning av resurser sker efter vårdtyngd.
Samtliga dessa åtgärder handlar om att göra Landstinget Dalarna till en arbetsgivare som blivande medarbetare söker sig till och förhindra att man söker sig därifrån. För klarar vi inte det kan vi heller inte förvänta oss fler öppna vårdplatser.

Ulf Berg (M)
Oppositionsråd

Christer Carlsson (M)
Oppositionsråd

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.
Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.
Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.